0

ஜீவ யுத்தம்

Manikandan.P 4 years ago updated by /R/ 4 years ago 2

இந்த பூமியில் மனித இனத்தால் மற்ற உயிரினங்கள் எவ்வாறு பாதிப்படைகின்றது. மனிதனைப்போல் அதற்கும் அளப்பரிய ஆற்றல் இருந்தால் என்ன நிகழும் என்பதே கதை.

Is this suppose to be a joke? How are we to read this? It's not in English!!

it's tamil. which i don't speak, and the google translate is weird, but you know that just because the majority of people on the site use english it's not the only language used? like, the creator himself isn't a native english speaker, so that someone writing in a different language is a joke is just, what, in general horrible?


if only google translate understood idiomatic language because it doesn't seem to translate well (or maybe it does, but the message is kind of weird?)